Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van V.E.T. VOEDING EN TRAINING ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van V.E.T. VOEDING EN TRAINING en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Algemene voorwaarden

 

Bootcampclub VET (hierna aangeduid met V.E.T.) is gevestigd te Zeist en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58217460.

 

 1. 1.              Definities

De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

 

Abonnement

Een maandelijks of halfjaarlijks contract waarbij de Deelnemer op geregelde tijden (eenmaal, tweemaal, of driemaal per week of onbeperkt per week) een Training afneemt tegen een maandelijkse betaling.

 

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van V.E.T.

 

Bedrijfstraining

Een Training waarbij niet een consument maar een bedrijf een overeenkomst aangaat met V.E.T.

 

Body & Mind Training

Trainingen voor lichaam en geest. Fysieke fitheid en mentale kracht komen samen.  Bij deze Training kan bijvoorbeeld gedacht worden aan yoga en body-balance.
 

Club

Het gebouw waar V.E.T. Trainingen geeft.

Deelnemer

Een consument of personeelsleden van een  bedrijf (personeelsuitje) die deelnemen aan de Training van V.E.T.

 

Overeenkomst

Een overeenkomst tussen V.E.T. en een Deelnemer of een bedrijf.

 

Personal Training

Een individuele, in onderling overleg tussen de Deelnemer en V.E.T., afgestemde training.

 

Rittenkaart

Een leskaart voor 4, 8 of 12 lessen die telkens worden afgeboekt als een Deelnemer zich aanmeldt voor een Training.

 

Training

Elke activiteit aangeboden en/of verzorgd door V.E.T.

 

 

V.E.T.

Bootcamp club VET. (V.E.T. Staat voor Voeding en Training). 

Workshop

Een Training met vooraf afgesproken (aantal) uren voor een bepaalde groep.

 

 

 

 

2.        Algemene Voorwaarden V.E.T.

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding  tussen de Deelnemer en V.E.T.
 2. Van de Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Indien een bepaling of een gedeelte van een bepaling in de Algemene Voorwaarden strijdig is met een wettelijke bepaling en nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de betreffende bepaling buiten toepassing blijven en blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden gelden.
 4. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij V.E.T. partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 5. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op Overeenkomsten van V.E.T. zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.

3.        De Overeenkomst

 

 1. De Overeenkomst is niet overdraagbaar door een der partijen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij.

 

 1. Een Overeenkomst tussen V.E.T. en een Deelnemer kan bestaan uit:

a)                   een Rittenkaart waarbij de Deelnemer kan kiezen uit 4, 8 of 12 Trainingen ;

b)                  een maandelijks of halfjaarlijks Abonnement waarbij gekozen kan worden voor 1, 2, 3 of onbeperkt aantal trainingen per week;

c)                   een door partijen afgesproken Personal Training;

d)                   een door partijen afgesproken losse les;

e)                  een door partijen afgesproken Workshop zoals een familiedag, een verjaardagspartij of een bedrijfsuitje ;

f)                    een door partijen afgesproken Bedrijfstraining zoals bedrijfsbootcamp of een Body & Mind Training;

 1. Bij de online inschrijving wordt op het inschrijfformulier de ingangsdatum van de Overeenkomst vermeld.

 

 1. 4.                 Abonnementen, Rittenkaarten

 

 1. Een Rittenkaart is geldig tot een jaar na datum uitgifte van de Rittenkaart. Als een Rittenkaart is verlopen kan een Deelnemer zich niet meer aanmelden voor een Training.
 2. Er wordt geen restitutie verleend voor een ongebruikt deel van een Rittenkaart.
 3. Een maandelijkse of halfjaarlijkse Abonnement kan op ieder moment van het jaar worden aangegaan. De termijn van de maandelijks of halfjaarlijkse abonnement start op de eerste van de maand volgend op maand waarin de inschrijving heeft plaatsgevonden. Indien de Deelnemer halverwege de maand inschrijft zal het bedrag voor Training(en) in die maand van inschrijving  pro rata worden doorberekend aan de Deelnemer.
 4. Bij zware blessures of langdurige ziekte kan de geldigheid van een Rittenkaart of een Abonnement in overleg met V.E.T. worden opgeschort. V.E.T. heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.

 

5.        Prijzen en betaling

 1. De actuele prijzen van de Trainingen staan op de website van V.E.T. V.E.T. heeft het recht om deze prijzen eenzijdig te verhogen. Prijsverhogingen hebben geen effect op reeds betaalde en afgesloten Overeenkomsten.
 2. De betaling van de Rittenkaart geschiedt vooraf bij de online inschrijving via iDEAL of via de app van V.E.T..
 3. De betaling van de maandelijkse of halfjaarlijkse abonnementen geschiedt via maandelijkse automatische incasso of betaling vooraf via iDEAL of via de app van V.E.T.   
 4. Indien de betaling van de abonnementskosten door middel van automatische incasso plaatsvindt, zal deze op de 28ste dag van de maand voorafgaand aan de geldende maand worden uitgevoerd. Bij  een niet tijdige ontvangst door een stornering wordt de incasso bij de volgende maandelijkse incasso nogmaals aangeboden zonder kosten. Indien de verschuldigde betaling dan ook niet is ontvangen, zal er door V.E.T. een aanmaning worden verzonden waarbij er € 7,50 administratiekosten in rekening wordt gebracht aan de Deelnemer. Bij het uitblijven van de betaling zal de vordering ter incasso uit handen worden gegeven, waarbij alle kosten voor rekening van de Deelnemer zijn.
 5. De betaling vooraf via iDEAL of via de app van V.E.T. dient uiterlijk op de eerste dag van de nieuwe maand op de bankrekening van V.E.T. te staan.

 

 1. Voor Workshops, Personal Trainingen en Bedrijfstrainingen wordt een factuur naar de Deelnemer of een bedrijf verzonden per e-mail. De betaling van de factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door V.E.T. aangewezen bank- of girorekening. Indien de verschuldigde betaling niet binnen 30 dagen is ontvangen, zal er door V.E.T. een aanmaning worden verzonden waarbij er € 7,50 administratiekosten in rekening wordt gebracht aan de Deelnemer of een bedrijf. Bij het uitblijven van de betaling zal de vordering ter incasso uit handen worden gegeven, waarbij alle kosten voor rekening van de Deelnemer of een bedrijf zijn. 
 2. Bij uitblijven van betaling kan de Deelnemer niet meedoen aan een Training totdat de schuld is voldaan. 

6.        Opzegging Abonnementen

 

 1. Het contract voor Abonnementen wordt aangegaan voor de duur van de gekozen abonnementsvorm. Opzegging van een Abonnement dient schriftelijk te geschieden uiterlijk één dag voor het verstrijken van de overeengekomen termijn.

 

 1. Opzegging dient schriftelijk te geschieden middels een opzegbrief. Opzegging kan ook plaats vinden via een mail naar info@bootcampvet.nl . De opzegging is pas definitief als er een bevestigingsmail is ontvangen van V.E.T. waarin vermeld staat dat de opzegging is ontvangen en verwerkt.
 2. Indien een half jaarlijks Abonnement niet tijdig wordt opgezegd, zal dit stilzwijgend onder dezelfde voorwaarden doorlopen maar kan dan maandelijks worden opgezegd worden. De tarieven voor de maandelijkse abonnementen zijn dan van toepassing.

7.        Inschrijving trainingen

 1. Om deel te kunnen nemen aan de training, kan de Deelnemer zich in schrijven. De inschrijving gaat via de website: https://bootcampvet.nl/  of via de app van V.E.T.

 

 1. Met de Abonnementen kunt u het aangegeven aantal keren per week trainen. Niet gebruikte Trainingen zijn niet mee te nemen naar de volgende week.
 2. V.E.T. is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van V.E.T..
 3. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een Training worden afgelast. V.E.T. is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een Training door gevaarlijke weersomstandigheden.
 4. Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Training daardoor wordt bemoeilijkt, kan de Deelnemer door V.E.T. van de Training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

 

 1. 8.                 Klachten

 

 1. Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van V.E.T. zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen, bij V.E.T. in te dienen. De klacht wordt ingediend via info@bootcampvet.nl

 

 1. V.E.T. beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien V.E.T verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.
 2. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 2 sub 5. van deze Algemene Voorwaarden.

 

 

 1. 9.                 Aansprakelijkheid

 2. Deelname aan Trainingen of andere activiteiten van V.E.T. en het gebruik maken van apparatuur van V.E.T.  geschiedt op eigen risico.

 

 1. V.E.T. en trainers, zijn niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van V.E.T. of haar trainers. Ieder Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen. Een Training is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Training. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.
 2. V.E.T. behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Training.
 3. V.E.T. is niet aansprakelijk voor zoek geraakte voorwerpen. Iedere Deelnemer is zelf verantwoordelijke voor zijn persoonlijke bezittingen. De Deelnemer wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch V.E.T., noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen in de Club of buitenshuis.
 4. De Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van V.E.T of voor schade toegebracht aan de Club, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van de Deelnemer is te wijten.

 

 1. 10.            Privacy

 

 1. V.E.T verwerkt de persoonsgegevens van de Deelnemer op een zorgvuldige wijze binnen de kaders van de wet en regelgeving zoals de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).
 2. In de Privacyverklaring van V.E.T. is opgenomen welke gegevens door V.E.T. worden verwerkt, voor welke doeleinden V.E.T. deze gegevens verwerkt  en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. De laatste versie van de Privacyverklaring vindt u altijd op de website van V.E.T.

  11.             Huisregels

 3. De Deelnemer is bekend met de door V.E.T. gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn te vinden op de website van V.E.T.  De Deelnemer is verplicht deze huisregels na te leven.
 4. V.E.T. kan te allen tijde de toegang tot een Training weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

 

12.      Openingstijden Club V.E.T.

 1. V.E.T. is bevoegd om de Club geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
 2. V.E.T. is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) de Club tijdelijk of blijvend te wijzigen.
 3. Indien V.E.T. genoodzaakt is de Club voor dringende of noodzakelijke reparaties te sluiten, zullen de afgesproken Trainingen, Body & Mind Trainingen of Workshops buiten de Club, worden voortgezet.